Sad recite ili zauvijek šutite, počela je javna rasprava o gospodarenju otpadom

U skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom RH i prema Planu gospodarenja otpadom RH, u gradu Zagrebu je predviĊena izgradnja Postrojenja za termiĉku obradu komunalnog otpada (PTOO) na lokaciji Resnik, uz Centralni ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba.

bandic-smece
Ta je rečenica sadržana u “Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za razdoblje do 2015. godine” koji je izrađen po narudžbi Grada Zagreba.

O tom planu i nizu drugih dokumenata kojima se treba urediti ova problematika upravo jer krenula javna rasprava tako da svi oni koji smatraju da imaju nešto reći o ovoj više nego važnoj temu, mogu to učiniti do 6. kolovoza.

Naime, kako je objavljeno na službenoj web stranici Grada Zagreba, javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju prijedloga plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš koja sadrži i Glavnu ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu i Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. trajat će od 8. srpnja do 6. kolovoza 2014.

Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba te radnim danom od 8.30-15.30 sati na četiri lokacije u Gradu Zagrebu:

 • u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1;
 • u Područnom uredu Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2;
 • u Područnom uredu Peščenica, Zapoljska 1 i
 • u Područnom uredu Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.

Javna izlaganja o Strateškoj studiji i Prijedlogu plana održat će se:

 • 14. srpnja 2014. u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., u dvorani “A”, s početkom u 17 sati;
 • 15. i 16. srpnja 2014. u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, s početkom u 17 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Prijedlog plana mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjige primjedbi, izložene uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Evo linkova na dokumente o kojima se vodi javna rasprava:

 1.  Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu
 2.  Prijedlog plana gospodarenja otpadom
 3.  Zaključak o sadržaju strateške studije
 4.  Strateška studija o utjecaju Prijedloga plana gospodarenja otpadom na okoliš – tekst
 5.  Sažetak uz Stratešku studiju
 6.  Prilozi uz Stratešku studiju: