Gradski ured za poljoprivredu očitovao se o navodnom zagađenju vrtova u Borovju

Vezano za napise u medijima i česte upite građana koji se odnose na kvalitetu tla i vode na Gradskom vrtu na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, lokacija Ulica I. gardijske brigade “Tigrovi”, Gradski ureda za poljoprivredu objavio je izvješće o izvršenim stručnim analizama.

gradski-vrt

U izvješću se kaže:

Na području Gradskog vrta Borovje, k.č. 1791/1 k.o. Žitnjak, na površini od oko 50 000 m² u ožujku 2013. godine od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije, Svetošimunska 25, Zagreb, izvršena je fizikalna i kemijska analiza tla.

Analiza uzoraka tla pokazala je da se radi o uzorcima “čistog” tla, pogodnog za vrtlarenje, a sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (Narodne novine 32/10).

U prosincu 2014. godine ponovljena je fizikalna i kemijska analiza tla na navedenoj lokaciji. Ispitivanje je izvršeno na deset (10) kompozitnih uzoraka tla, i to na 5 lokacija na 2 različite dubine: 0-30 i 30-60 cm. Rezultati ispitivanja svih uzoraka pokazali su da koncentracija niti jednog od analiziranih elemenata propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (Narodne novine 09/14) ne prelazi najvišu dopuštenu koncentraciju (izraženo u mg/kg suhe tvari) te nije utvrđeno onečišćenje ispitivanim elementima koje bi moglo prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Osim analize tla, u prosincu 2014. godine izvršena je i analiza vode od strane Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”- Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda, Mirogojska cesta 16, Zagreb, a prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 125/13, 141/13) budući da U Republici Hrvatskoj ne postoji službeno glasilo kojim su definirani pokazatelji i granične vrijednosti pokazatelja za ocjenu stanja vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Vezano za kvalitetu vode za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji, zatraženo je stručno očitovanje Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Analitičkog laboratorija Zavoda za melioracije, Svetošimunska 25, Zagreb, a prema rezultatima iz Ispitnog izvješća (analitički broj 051 08662/14) Zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar”.

Voda za navodnjavanje ocijenjena je prema FAO (1992) klasifikaciji vode za navodnjavanje (objavljeno u Lešić i sur. 2002. Povrćarstvo, Zrinski Čakovec). S obzirom na vrijednosti fizikalnih i kemijskih pokazatelja, voda nema ograničenja za primjenu u navodnjavanju poljoprivrednih kultura čiji se dijelovi uživaju sirovi ili prekuhani. S obzirom na mikrobiološke pokazatelje, a budući da postoji velika vjerojatnost da korisnici gradskih vrtova konzumiraju svježe dijelove uzgojenog povrća, preporuka je da se za mikrobiološke pokazatelje ponovi analiza vode neposredno pred sezonu navodnjavanja (kraj travnja-početak svibnja) jer vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u vodi mogu značajno varirati tijekom godine.

Obzirom da se naši Gradski vrtovi nalaze u urbanom okolišu planira se, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, uspostaviti program motrenja koji će redovito pratiti stanje tla, unos onečišćenja i konačno zdravstvenu ispravnost proizvedenog povrća, a o čijim rezultatima će svi korisnici vrtnih parcela biti redovito izvještavani.

Vezano za daljnje uređenje Gradskog vrta, a koje se odnosi na sanaciju poplavljenog dijela vrta u Borovju, obavještavamo Vas da je u tijeku izrada idejnog rješenja za izvedbu drenažnog sustava kako bi se spriječilo ponavljanje istog. Budući da se radi o kompleksnom zahvatu, korisnicima vrtnih parcela bit će ponuđena na privremeno ili trajno korištenje zamjenska vrtna parcela na novouređenom dijelu Gradskog vrta na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, lokacija Ulica I. gardijske brigade “Tigrovi”, a kako bi im se omogućilo korištenje vrtova u skladu s Ugovorima koji su im dodijeljeni.