ZAGREBAČKI HOLDING OBJAVIO REZULTATE POSLOVNJA: “U 2022. ostvarena dobit od 51 milijun kuna!”

Foto: ZG express

Grupa Zagrebački holding (ZGH) objavila je rezultate poslovanja za 2022. godinu koji pokazuju ostvarenje zacrtanih poslovnih rezultata unatoč izazovnim vanjskim okolnostima.

„Iako se tijekom 2022. godine nastavio značajan negativan utjecaj makroekonomskih kretanja na poslovanje Grupe (kriza na energetskom tržištu, inflacija na ulazne parametre poslovanja), niz poduzetih mjera donijele su zaokret u poslovanju koji je rezultirao povećanjem profitabilnosti i ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 51 milijun kuna, prvi put nakon 2019. godine“, rekao je Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga.

Rezultat je to racionalizacije troškova poslovanja, optimizacije poslovnih procesa, centralizacije administrativnih funkcija i organizacijskog restrukturiranja, uspješne financijske stabilizacije i aktivnog upravljanja dugom.
Operativna dobit (EBIT) ostvarena je u iznosu od 148 milijuna kuna, što je povećanje za 856 milijuna kuna u odnosu na 2021. godinu, kada je ostvaren operativni gubitak. Ostvarena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 557 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 847 milijuna kuna u odnosu na prethodno usporedno izvještajno razdoblje.
Imovina Grupe na dan 31. 12. 2022. godine iznosila je 15.466 milijuna kuna uz značajne pozitivne promjene u strukturi.
Došlo je do povećanja novca i novčanih ekvivalenata, uspješno je završen proces optimizacije strukture kreditnih obveza prema financijskim institucijama, te su smanjene obveze prema dobavljačima.
„Time je ne samo dostignut već i premašen zacrtani plan koji je predviđao EBITDA-u od 504 milijuna kuna“, dodao je Novaković.
Podsjetio je da je Uprava ZGH prilikom imenovanja u drugoj polovici 2021. godine zatekla poduzeće u neodrživom stanju, s godišnjim gubitkom od gotovo 800 milijuna kuna te akumuliranim višegodišnjim dugom od 5 milijardi kuna, od čega je preko 1,2 milijarde kratkoročnih kredita podignutih unazad 5 prethodnih godina dospijevalo na naplatu unutar 12 mjeseci. Uz izazovnu financijsku situaciju, u Zagrebačkom holdingu i povezanim poduzećima zatečen je i višak radnika u administraciji, uz istovremeni manjak operativnih radnika, kao i zastarjela oprema za obavljanje osnovnih djelatnosti.

Poslovanje po segmentima
Gotovo sve sastavnice Grupe unaprijedile su poslovni rezultat u odnosu na prethodnu, 2021. godinu, prvenstveno zbog poduzetih mjera kontrole troškova i efikasnijeg korištenja internih resursa.
Posebno naglašavamo značajno unapređenje u segmentu upravljanja otpadom, gdje je Podružnica Čistoća gubitak nakon oporezivanja od 200 milijuna kuna u 2021. godini smanjila na 58 milijuna kuna u 2022. godini.
„Što se tiče Vodoopskrbe i odvodnje, internim uštedama izvukao se maksimum, poslovanje je značajno unaprijeđeno, no društvo je ipak godinu završilo s gubitkom nakon oporezivanja od 3,5 milijuna kuna“, istaknuo je Novaković. „Smanjeni su troškovi koliko god je to bilo moguće, te je posljedično iscrpljen prostor za daljnje uštede. U budućnosti, bez podizanja cijene usluge, upitnim će postati i samo održavanje vodne mreže, dok će prostor za ulaganja biti značajno limitiran.“
Segment opskrbe plinom je i tijekom 2022. godine bio pod negativnim utjecajem značajne volatilnosti cijena na svjetskom tržištu, višegodišnjih štetnih ugovora sklopljenih za vrijeme stare uprave, i umanjenja vrijednosti nenaplaćenih potraživanja, što je rezultiralo gubitkom za godinu u iznosu od 96 milijuna kuna.

Uspješno restrukturiranje
Nakon godinu dana, Holding je uspješno proveo restrukturiranje u cilju ozdravljenja ovoga najvećega komunalnog poduzeća, uslijed desetljeća kadrovske i organizacijske devastacije i zapošljavanja bez kriterija. Radi se o reformi koja ni u jednom komunalnom poduzeću u Hrvatskoj nije provedena u ovakvim razmjerima. Zbrinjavanje viška administrativnih radnika u Grupi ZGH završeno je. Smanjen je broj zaposlenika u administraciji za 749, što je i više od zacrtanog plana koji je predviđao smanjenje za 700 radnika“, istaknuo je Novaković.
„Pri tom, ostvarena ušteda na troškovima rada na godišnjoj razini iznosi 120 milijuna kuna. Grupa je također prestala koristiti usluge privremenog zapošljavanja (agencijskih radnika) za obavljanje administrativnih poslova u cijelosti. Navedenim mjerama stvorene su pretpostavke za povećanje broja zaposlenika na operativnim poslovima i unaprjeđenje materijalnih prava radnika.“

Provedba novog sustava gospodarenja otpadom
Uspješno je započela provedba novog sustava gospodarenja otpadom te građani sada plaćaju odvoz otpada po stvarno proizvedenoj količini miješanoga komunalnog otpada (MKO). U sklopu modela, uvedene su ZG vrećice za odlaganje MKO-a, te se gradi nova infrastruktura i nabavljaju komunalna vozila. Očekujemo da će u 2023. godini postotak odvajanja porasti za preko 30%. 
“Trenutno je više od 80% udjela ZG vrećica u kontejnerima za miješani komunalni otpad. Ponosni smo na građane koji su model odlično prihvatili, uključujući i centar grada gdje su se građani vrlo brzo navikli na novi način prikupljanja otpada. Gotovo sve kante iz centra grada su uklonjene s ulica i javnih površina, kao i više od polovice njih u ostalim dijelovima grada, što je jedan od ključnih ciljeva novoga modela.Krenuo je i odvoz plastike i papira jednom tjedno u višestambenim zgradama”, dodao je Novaković. 

Zaključno
U 2022. godini provele su se najvažnije aktivnosti za stabilizaciju poslovanja. Unatoč negativnim vanjskim okolnostima, podizanjem efikasnosti rada i internim uštedama, Grupa Zagrebački holding preokrenula je negativne trendove u poslovanju i ostvarila pozitivan financijski rezultat.
„Time su se ostvarile pretpostavke za daljnji razvoj Grupe kao partnera koji isporučuje kvalitetne usluge i kojem građani Zagreba vjeruju“, zaključio je Novaković.