Pročelnica Renata Šimon detaljno objasnila kako je provedena nabava građevinskog materijala

Zagrebački Gradski ured za komunalnu upravu objavio je priopćenje povodom, kako je navedeno, brojnih novinarskih upita, vezanih uz aktivnosti oko nabave građevinskog materijala za saniranje posljedica proizašlih iz potresa.

U priopćenju, koje potpisuje pročelnica Renata Šimon, stoji::

“Nakon proglašene prirodne nepogode Grad Zagreb aktivirao je račun proračuna za posebne namjene – sredstva za saniranje posljedica potresa, te je isti i javno objavljen (vlasnik računa je Grad Zagreb, a otvoren je pri Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, SWIFT/BIC: ZABAHR2X). U skladu Zakonom o proračunu spomenuta sredstva strogo su namjenski prihod proračuna i koriste se sukcesivno, sukladno potrebama koje se ukažu prioritetnima. Što se tiče upita u pogledu iznosa prikupljenih sredstava, isti je i javno objavljen na internetskim stranicama Grada Zagreba te se redovito i ažurira (https://www.zagreb.hr/racun-za-posebne-namjene/156579).

Gradonačelnik Grad Zagreba donio je i Zaključak o korištenju sredstava za saniranje posljedica potresa, kojim je predviđeno da će se namjenska sredstva koristiti: za nabavku građevinskog materijala potrebnog za pružanje pomoći radi sanacije stambenih građevina (obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i stambeno- poslovnih zgrada) oštećenih u potresu od 22. 3. 2020. i naknadnim potresima; za potrebe hitnih intervencija za uklanjanje opasnosti sa oštećenih objekata; za sanaciju građevina, kao i za dodjelu pomoći sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Istovremeno, na internetskim stranicama Grad Zagreba i javnim glasilima kontinuirano su se objavljivale (a i dalje se objavljuju) potrebne informacije i upute građanima vezane uz potres na području Grada Zagreba.

Gradski ured za mjesnu samoupravu je u skladu sa Zaključkom o namjeni korištenja sredstava, koristeći se prikupljenim podacima Ureda za upravljanja u hitnim situacijama, Sektora za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata i podatcima prikupljenih od članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, a uvažavajući pri tom Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grad Zagreba 9/20) kao i Odluku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (osobito u pogledu razloga žurnosti), uputio Uredu za javnu nabavu zahtjev za pokretanjem postupaka nabave građevnog materijala, prema različitim predmetima nabave (nabavu različitih vrsta crijepa; drvene građe; krovne folije; čavala; vezivnog materijal (mort) te pune i blok opeke.). Popis predmeta nabave te odabranih ponuditelja nalazi se u privitku.

Nadalje, člankom 7., stavkom 7. Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave predviđa i provedbu postupaka nabave u opravdanim i iznimnim okolnostima (kada primjerice zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, izvođenje radova ili poslova, isporuku robe ili pružanje usluga može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt ili kada je to nužno potrebno zbog žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti i drugo).

Proglašena prirodna nepogoda uzrokovana potresom predstavlja razlog žurnosti te su prije upućivanja poziva gospodarskim subjektima na dostave ponuda definirani bitni zahtjevi koje je bilo neophodno ispuniti:
• Mogućnost hitne dostave ponude u roku 24 sata;
• Rok za isporuku (min. 50 % traženih količina) materijala: 48 sati od izdavanja narudžbenice;
• Isporuka građevinskog materijala na prethodno definiranu lokaciju (pojedino za svaku gradsku četvrt).
Kriterij odabira ponude bila je najniža cijena.

Temeljem definiranih bitnih zahtjeva i uzimajući u obzir mogućnosti isporuke potrebnih vrsta i količina materijala, zbog propisane restrikcije i ograničenja u poslovanju gospodarskih subjekata radi epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom (COVID-19), te uvažavajući odredbe Odluke o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u Gradu Zagrebu i Krapinsko- zagorskoj županiji (donesene od strane Stožera civilne zaštite RH-a od 27. ožujka 2020.), izvršena je i odgovarajuća analiza tržišta (žurno upućivanje upita subjektima o mogućnostima zadovoljavanja bitnih zahtjeva, telefonsko anketiranje, a također i provjera službenih web stranica gospodarskih subjekata u pogledu stanja zaliha, raspoloživosti građevinskog materijala/ mogućnosti isporuke i sl.).

Slijedom navedenoga, a vodeći računa o racionalnosti korištenja sredstava, poštivanju načela učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, omogućeno je i provedeno nadmetanje sa većim brojem gospodarskih subjekata od minimumom propisanog, pa su u konačnici pozivi na nadmetanje i upućeni prema tri gospodarska subjekta za svaki od spomenutih predmeta nabave, a za koje je prethodno utvrđeno da mogu udovoljiti bitnim zahtjevima.”