OBJAVLJEN NATJEČAJ: Zagrebačka županija udrugama dijeli 294.268 eura

Foto: Zagrebačka županija

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 294.268 eura za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2023. godini. Prijave se podnose do 10. ožujka 2023. godine.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar udruga. Također, prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekta čije osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog ili humanitarnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi. Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 700 eura do najviše 30.000 eura, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485 i 6052-865.