Grad Zagreb objavio natječaj za prodaju stanova, neki su na vrlo dobrim lokacijama

Ilustracija | Foto: Piqsels

Objavljen je novi Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba, u ponudi je 19 stanova od koji su neki na sjajnim lokacijama.

Početne cijene se kreću u rasponu od 144.000 kuna, koliko stoji podrumski stan od 18 četvornih metara u Primorskoj 9, do 752.000 kuna, koliko Grad traži za stan od 70 četvornih metara u Sokolgradskoj 5.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene pojedinog stana.

Ponuditeljima čije ponude ne bude prihvaćene uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, tim ponuditeljima će se odrediti rok od 24 sata za predaju novih pisanih ponuda (u zatvorenim omotnicama) koje ne mogu biti
niže od ponuđenih.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava druge uvjete natječaja.

Tekst natječaja možete preuzeti na ovom linku.