Grad daje na korištenje još 180 vrtnih parcela, evo tko ih može dobiti

Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području Gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak.

gradski-vrt

Vrtne parcele, njih ukupno 180, u površini do 50 m2, nalaze se na području Gradske četvrti Žitnjak-Peščenica, na lokaciji I. gardijske brigade “Tigrovi”, a daju se na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema njima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu, koji se izražavaju brojem bodova, su vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Zagreba, prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrtna parcela, socijalni status podnositelja zahtjeva, status hrvatskog branitelja, status umirovljenika te broj članova zajedničkog kućanstva.